Statut kluba ljubiteljev Šnavcerjev in Pinčev Slovenije

SPLOŠNE DOLOČBE

Statut je bil sprejet na ustanovni skupščini Kluba ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije na podlagi 4. in 13.člena Zakona o društvih (Ur.list RS 37/74, 42/86) v Ljubljani, dne 20/12-1994.

1.člen
Ime društva je Klub ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije (v nadaljnem besedilu Klub, kratica KLŠPS).
Klub deluje na območju države Republike Slovenije.

2.člen
Klub je prostovoljna strokovna in športna organizacija, ki prostovoljno združuje lastnike in ljubitelje šnavcerjev in pinčev.

3.člen
Klub je član Kinološke zveze Slovenije (KZS).

4.člen
Klub je pravna oseba, ima znak s profilom šnavcerja in pinča in pečat okrogle oblike s premerom 3 cm, v sredini je profil šnavcerja in pinča, na obodu pa je izpisano besedilo:”KLUB LJUBITELJEV ŠNAVCERJEV IN PINČEV SLOVENIJE – KZS”.

5.člen
Klub se lahko povezuje s sorodnimi organizacijami v državi Sloveniji ali v tujini, samostojno ali preko Kinološke zveze Slovenije.

6.člen
Podlaga za delovanje Kluba so statut Kluba, strokovni in splošni akti, ki jih sprejemajo organi Kluba.

7.člen
Dejavnost Kluba je usmerjena v združevanje in povezovanje lastnikov, vzrediteljev, vodnikov in tekmovalcev, reševalcev, kinoloških sodnikov in pripravnikov ter ljubiteljev šnavcerjev in pinčev z namenom:

 • pospeševati pravilno in strokovno vzrejo, vzgojo ter šolanje šnavcerjev in pinčev članov kluba,
 • voditi vzrejo,
 • voditi evidenco o vzreji, tekmovanjih in o dosežkih na drugih kinoloških prireditvah,
 • skrbeti za vzgojo in izobraževanje lastnega strokovnega kinološkega kadra izmed članov kluba,
 • dvigniti kvaliteto vzreje, jo širiti in pospeševati njeno namembnost doma in v tujini kot športno in delovno pasmo,
 • ustvarjati materialne pogoje za razvoj Kluba in njegovega delovanja,
 • pridobivati nove člane,
 • voditi evidenco zaščite psarn svojih članov,
 • sodelovati s sorodnimi organizacijami doma in v tujini,
 • širiti kinologijo nasploh.

8.člen
Klub uresničuje namene in cilje z naslednjimi nalogami:

 • organiziranje strokovnih predavanj o prehrani, vzgoji, vzreji, šolanju in zdravstvenem varstvu psov za svoje člane,
 • širjenje in propagiranje kinološkega dela v sredstvih javnega obveščanja,
 • organiziranju pomoči svojim članom pri šolanju psov, drugim občanom pa na posebno prošnjo,
 • izvršuje strokovna dela pri vzreji in vodenju evidenc,
 • predlaganje članov Kluba za kinološke sodniške pripravnike za ocenjevanje dela in zunanjosti šnavcerjev in pinčev,
 • skrbno gospodarjenje z vsem premoženjem in sredstvi Kluba,
 • obveščanje KZS o delu in ciljih Kluba,
 • pobiranje članarine, izdajanje propagandnega materiala iz dejavnosti kluba,
 • prirejanje in organiziranje raznih kinoloških prireditev,
 • sodelovanje s svojimi člani na drugih tovrstnih prireditvah.

ČLANSTVO

9.člen

 • Član Kluba lahko postane vsakdo, ki sprejme ta statut, se ravna po njem ter izrazi željo postati član Kluba ljubiteljev šnavcerjev in pinčev Slovenije in v ta namen poda pisno pristopno izjavo.
 • Član Kluba lahko postane tudi tuj državljan.
 • Članstvo v Klubu je prostovoljno.
 • Prijava za pristop v članstvo je pisna.
 • Kandidat postane član kluba z dnem, ko je poravnal članarino in ko izvršni odbor (v nadaljnjem besedilu IO) Kluba sprejme njegovo pristopno izjavo in jo potrdi z izdajo članske izkaznice.

10.člen
Mladoletne osebe lahko postanejo člani z dovoljenjem zakonitega zastopnika, nimajo pa pravice glasovanja ali biti voljeni v organe Kluba. V ostalem imajo vse pravice in dolžnosti kot redni člani, v kolikor ni drugače določeno in plačujejo simbolično članarino.

11.člen
Za častne člane Kluba lahko skupščina Kluba na predlog IO Kluba ali pa strokovne komisije po pisnem postopku imenuje tiste člane, ki so si s svojim izrednim prizadevanjem za napredek Kluba ali pa za napredek pasme pridobili posebne zasluge. častni člani so oproščeni plačila letne članarine. Predlogi za častne člane morajo biti vloženi komisiji za odlikovanja najmanj 3 mesece pred sklicem skupščine Kluba.

12.člen
Pravice članov Kluba so:

 • da volijo in so voljeni v organe Kluba (razen mladoletne osebe),
 • da sodelujejo pri delu organov Kluba,
 • da dajejo predloge in napotke organom Kluba za delo in izpolnjevanje nalog,
 • da sodelujejo na prireditvah, ki jih organizira Klub,
 • da zastopajo Klub na kinoloških prireditvah doma in v tujini,
 • da prejemajo priznanja in pohvale za delo v klubu,
 • da so redno seznanjeni z delom kluba ter s sklepi KZS in njenih organov,
 • da zahtevajo in dobijo strokovno pomoč Kluba pri vzreji, vzgoji in šolanju psov ter strokovnemu izpopolnjevanju,
 • da posedujejo člansko izkaznico,
 • da uživajo vse pravice članov organizacije članice KZS in FCI.

13.člen
Dolžnosti članov Kluba so:

 • da spoštujejo ta statut ter se ravnajo po njem,
 • da spoštujejo statut KZS ter njene strokovne in splošne akte,
 • da kot vzreditelji ali le lastniki psa delujejo v skladu z ustaljenimi normami o namestitvi in posedovanju psa v urbani sredini,
 • da se izpopolnjujejo v strokovnosti kinologije in svoje znanje prenašajo na mlajše člane,
 • da redno poravnavajo članarino za tekoče leto,
 • da sporočijo v primeru spremembe bivanja svoj novi naslov najkasneje v roku 8 dni,
 • da skrbijo za sredstva, s katerimi razpolaga Klub, gospodarno in racionalno,
 • da svoje dolžnosti do Kluba vestno izpolnjujejo,
 • da se na kinoloških prireditvah športno obnašajo.

14.člen
Vse funkcije članov organov Kluba so častne. Za svoje delo v Klubu člani praviloma ne prejemajo plačila. Za posamezna določena opravila pa se članom krijejo stroški po sklepu IO Kluba in sicer za:

 • potne stroške in dnevnice za opravila, seje in nastopanje izven sedeža Kluba,
 • za administrativno-tehnična opravila,
 • za strokovno izobraževanje.

15.člen
Članstvo v Klubu preneha:

 • z izstopom,
 • s črtanjem
 • z izključitvijo na podlagi sklepa disciplinske komisije,
 • s smrtjo,
 • s prenehanjem delovanja Kluba.

16.člen
Član lahko izstopi iz Kluba prostovoljno, s tem da da IO Kluba pisno izjavo o izstopu.

17.člen
Praviloma se članarina plača do 31.decembra tekočega leta, razen za nove člane, ki se lahko včlanijo v Klub preko celega leta. Tudi članu, ki je bil sprejet v članstvo po 31.decembru tekočega, velja članarina le do 31.decembra naslednjega leta. lana se črta iz Kluba, če ne poravna članarine za tekoče leto do 31.decembra tekočega leta.

18.člen
Višino obvezne članarine in vpisnino določi IO Kluba, potrdi pa skupščina Kluba.

19.člen
Organi Kluba so:

 • SKUPŠČINA
 • IZVRŠNI ODBOR
 • DISCIPLINSKA KOMISIJA
 • NADZORNI ODBOR
 • SKUPŠČINA

20.člen
Skupščina je najvišji organ Kluba in voli ostale organe Kluba. Sestavljajo jo vsi člani Kluba. Delovanje skupščine je javno.

21.člen
Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje IO Kluba enkrat v letu. Izredna skupščina sklepa samo o zadevi, za katero je bila sklicana. IO je dolžan sklicati izredno skupščino najkasneje v roku enega meseca po tem, ko je prejel zahtevo nadzornega odbora ali 1/3 članov, v nasprotnem primeru lahko skliče izredno skupščino predlagatelj sam. Sklic skupščine mora biti objavljen s pisnimi vabili ali v sredstvih javnega obveščanja, z dnevnim redom in najmanj petnajst dni pred dnevom, za katerega je sklicana.

22.člen
Skupščina sprejema svoje sklepe z večino glasov navzočih članov. Če pa se odloča o prenehanju delovanja Kluba, je potrebno, da za to glasujeta najmanj dve tretjini navzočih članov in da v tem primeru skupščini prisostvuje najmanj polovica vseh članov. Način glasovanja določi skupščina.

23.člen
Skupščini smejo prisostvovati vsi, ki so povezani ali si želijo biti neposredno ali neposredno povezani z delovanjem Kluba in imajo tudi pravico razpravljati, ne morejo pa glasovati ali odločati o zadevah, o katerih sklepa skupščina. Pravico glasovanja imajo le člani Kluba.

24.člen
Skupščina je sklepčna, če je ob predvidenem začetku navzočih več kot polovica članov.
Če v predvidenem začetku skupščina ni sklepčna, se začetek odloži za 15.minut, nakar skupščina veljavno sklepa, če je prisotnih več kot tri desetine članov.
Sklepi so sprejeti, če je zanje glasovalo več kot polovica navzočih članov.
Če skupščina tudi tedaj ni sklepčna, se začetek ponovno odloži še za 15 minut, nakar je skupščina sklepčna, če je navzočih vsaj 20 članov.

25.člen
Redna letna skupščina Kluba je vsako leto. Skupščino vodi predsednik Kluba. Lahko pa se izbere tudi tričlansko delovno predsedstvo. Skupščina izbere zapisnikarja in dva overovatelja zapisnika. Volilna skupščina je vsake štiri leta. Za redno delo se poleg zapisnikarja in overovateljev izvoli še:

 • verifikacijsko komisijo (3 člani)
 • volilno komisijo (3 člani)
 • komisijo za sklepe (3 člani)

26.člen
O delu skupščine se piše zapisnik, ki ga podpišejo predsednik Kluba oziroma predsednik delovnega predsedstva in oba overovatelja. Poročila organov Kluba so priloga originalu zapisnika.

27.člen
Skupščina je pristojna za celotno organizacijsko-upravno delovanje Kluba. Njene

naloge in pristojnosti so:

 • sprejema delovni program Kluba
 • sprejema, spreminja in dopolnjuje statut Kluba
 • razpravlja o vseh poročilih
 • razpravlja in sprejema finančni načrt za posamezno leto
 • sprejema zaključni račun Kluba za minulo leto
 • volilna skupščina z javnim glasovanjem neposredno voli člane v organe Kluba in jih razrešuje (Predsednika,
 • podpredsednika, Izvršni odbor, disciplinsko komisijo ter nadzorni odbor)
 • potrdi višino članarine
 • odloča o pritožbah zoper sklepe disciplinske komisije
 • odloča o prenehanju ali združitvi kluba z drugo organizacijo
 • opravlja tudi druge zadeve, za katere je pristojna s tem statutom ali drugimi akti Kluba.

Mandatna doba v vseh organih Kluba je štiri leta. Skupščina s svojim sklepom mandat organa ali funkcionarja lahko ponovno potrdi le, če so predlagani kandidati dali volilni komisiji svoje soglasje v pisni obliki.

PREDSEDNIK

28.člen

 • Predsednika Kluba izvoli skupščina na predlog kandidacijske komisije.
 • Kandidat za predsednika mora skupščini predložiti program dela Kluba v naslednjem mandatu.
 • Predsednik Kluba je po svoji funkciji predsednik izvršnega odbora kluba.
 • Odgovoren je skupščini za svoje delo.
 • Mandatna doba je štiri leta.
 • Mandat se lahko podaljša.

29.člen
Predsednik, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik, zastopa Klub pred KZS, državnimi organi ter tretjimi osebam doma in v tujini.

30.člen
Predsednik Kluba izvaja naslednje naloge:

 • skrbi za izvajanje vseh veljavnih aktov in sklepov organov Kluba
 • prisostvuje zboru sodnikov s pravico glasovanja
 • skrbi in je odgovoren za javnost in zakonitost del Kluba
 • sklicuje in vodi seje IO
 • vodi delo IO ter spremlja delo organov upravljanja in strokovnih organov Kluba
 • pooblasti posameznega člana IO, da v njegovi odsotnosti opravlja odredbodajalske funkcije
 • skrbi za izvrševanje sklepov skupščine in vseh nalog IO